Chiến lược hỗn hợp lao động, thêm giờ và chờ việc

Chúng ta xét phương án chiến lược kết hợp biến đổi lao động và , cho chờ việc, như trong ví dụ.

Chúng ta đã biết đến kế hoạch biến đổi lao động thuần túy, nhược điểm lớn nhất của chiến lược này về phương pháp luận là chúng ta đã ra các quyết định có tầm ảnh hưởng dài, bằng một tầm nhìn ngắn hạn. Chi phí cao chính là do chúng ta không lường trước toàn bộ hậu quả của mỗi quyết định. Trong phương án biến đổi lao động thuần túy chúng ta có thể thấy rằng quyết định tăng hay giảm phải chịu hai lần chi phí (lúc tăng và lúc giảm), chi phí này được xem là chi phí cố định cho toàn bộ thời gian có biến động về nhu cầu lao động. Vì vậy, chúng ta có thể so sánh với chi phí của các giải pháp khác có khả năng thay thế cho nó – đó chính là sự kết hợp. Các kết hợp dựa trên cân nhắc giữa

Làm thêm giờ hay thuê thêm công nhân

Cho chờ việc hay sử dụng lao động mức độ thấp thay cho công nhân

Hợp đồng với bên ngoài

Chúng ta xét phương án chiến lược kết hợp biến đổi lao động và làm thêm giờ, cho chờ việc, như trong ví dụ. Phương án nhằm vào xác định lực lượng lao động trong mỗi kì hợp lí trên cơ sở cân nhắc giữa tăng thêm công nhân hay làm thêm giờ cho nhu cầu lao động còn thiếu cũng như xét giảm lao động hay cho chờ việc với bộ phận lao động thừa ra so với mức sản xuất cần thiết. Cực tiểu tổng chi phí hoạch định gồm hai loại: Chi phí biến đổi lao động và chi phí làm thêm giờ chờ việc. Ràng buộc:

Đáp ứng nhu cầu từng thời kỳ.

Làm thêm giờ không vượt quá hạn cho phép.

Ẩn số là số công nhân trong mỗi kì phải chọn số nguyên dương

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *