Phong Cách Lãnh Đạo

Vai trò quan trọng của những người lãnh đạo

Mintzberg (1973) kết luận là các nhà quản trị thực hiện mười vai trò khác nhau. Mười vai trò này có thể nhóm lại thành ba nhóm: (1) Các vai trò tương tác (đại diện, lãnh đạo, liên lạc); (2) Các vai trò thông tin( giám sát, phổ biến, và phát ngôn); (3) Các vai

Các vai trò tương tác trong lãnh đạo

các ủy ban, các câu lạc bộ, các hiệp hội ngành nghề, gửi điện hoặc thư chúc mừng, đề nghị các nhà quản trị của các bộ phận khác cung cấp thông tin hoặc những hỗ trợ cần thiết. Các vai trò tương tác gồm các vai trò: vai trò người đại diện, vai trò

Các vai trò thông tin trong lãnh đạo

Để làm được điều đó các nhà quản trị cần phải có một sự hiểu biết về môi trường bên trong và bên ngòai tổ chức. Các vai trò thông tin gồm các vai trò sau: vai trò giám sát, vai trò cung cấp thông tin, vai trò phát ngôn, các vai trò được làm

Các vai trò quyết định nhà lãnh đạo giỏi

Vai trò thương thảo: Các nhà quản trị luôn phải thực hiện vai trò nhà thương thuyết, họ có thể tham gia quá trình đàm phán như người phát ngôn của tổ chức, người đại diện của tổ chức để bảo đảm độ tin cậy của một cuộc đàm phán. Các vai trò quyết định

Khái niệm về phong cách của người lãnh đạo

vì sự tự nhận thức của người lãnh đạo có thể hoặc không thể phản ánh phong cách lãnh đạo thực sự, sự nhất trí tuỳ thuộc vào mức độ tương đồng giữa nhận thức của người này với nhận thức của người khác. Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành