Vai trò quan trọng của những người lãnh đạo

Mintzberg (1973) kết luận là các nhà quản trị thực hiện mười vai trò khác nhau. Mười vai trò này có thể nhóm lại thành ba nhóm: (1) Các vai trò tương tác (đại diện, lãnh đạo, liên lạc); (2) Các vai trò thông tin( giám sát, phổ biến, và phát ngôn); (3) Các vai trò quyết định( khởi xướng giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực và thương thuyết).

Vào cuối những năm 1960, Henry Mintzberg đã tiến hành nghiên cứu cẩn thận họat động của các nhà quản trị cấp cao. Đến thời điểm này, nhận thức thông thường trong lý luận và thực tiễn quản trị xem các nhà quản trị là những người suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, xử lý thông tin một cách cẩn thận, có hệ thống trước khi ra quyết định. Những điều ông phát hiện ra đã thách thức các nhận thức thông thường này.

Mintzberg phát hiện ra rằng các nhà quản trị thực hiện rất nhiều những họat động mà các họat động này là khác nhau, không theo một hình mẫu có sẵn và có thời gian thực hiện ngắn. không có đủ thời gian để suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, luôn bị ngắt vụn ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mintzberg (1973) kết luận là các nhà quản trị thực hiện mười vai trò khác nhau. Mười vai trò này có thể nhóm lại thành ba nhóm: (1) Các vai trò tương tác (đại diện, lãnh đạo, liên lạc); (2) Các vai trò thông tin( giám sát, phổ biến, và phát ngôn); (3) Các vai trò quyết định( khởi xướng giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực và thương thuyết).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *