Quan hệ thứ tự là gì ?

Một mạng được vẽ sau khi tất cả các và các mối liên hệ được xác lập. Có thể bắt đầu xây dựng mạng từ đầu tiên, hoặc từ cuối cùng sau đó tiếp tục triển khai theo trình tự bằng cách đặt câu hỏi.

Trong quá trình thực hiện dự án có những công việc không thể thực hiện nếu các công việc trước vẫn chưa hoàn thành, hoặc cũng có công việc thực hiện một cách tùy ý song được các nhà quản trị ưu tiên thực hiện với mục đích chi phí, chúng tạo thành các . Để biểu diễn các trong tiến trình thực hiện dự án bằng sơ đồ mạng người ta sử dụng các mũi tên và vòng tròn theo một trong hai qui ước sau

Dùng vòng tròn biểu thị công việc và mũi tên biểu thị trình tự thực hiện gọi là qui ước công việc tại giao điểm (AON-Activity on node).

Dùng mũi tên biểu thị công việc, dùng vòng tròn để nối các công việc trước sau gọi là qui ước công việc trên mũi tên. (AOA-Activity on arrow). Với qui ước này các sự kiện biểu thị bằng vòng tròn hay giao điểm bằng cách hiểu sự kiện sẽ không sử dụng nguồn lực, còn công việc thì luôn hao phí thời gian và các nguồn lực khác.

Một mạng được vẽ sau khi tất cả các công việc và các mối liên hệ được xác lập. Có thể bắt đầu xây dựng mạng từ công việc đầu tiên, hoặc từ công việc cuối cùng sau đó tiếp tục triển khai theo trình tự bằng cách đặt câu hỏi.

Công việc nào phải tiến hành trước công việc này?

Công việc nào phải tiến hành ngay sau công việc này?

Công việc này có thể tiến hành độc lập với các công việc khác hay không?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *