Như thế nào là một nhóm làm việc tự quản?

Một giúp phá vỡ mọi sự phân việt về địa vị giữa lãnh đạo và nhân viên, điều này đã thúc đẩy việc giao tiếp cởi mở và chân thành hơn giữa họ.

Điều cần thiết trong việc xây dựng một nhóm làm việc tự quản tập trung chủ yếu vào khái niệm “hiệu quả lãnh đạo“. Một nhóm làm việc tự quản có nghĩa là tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc như một đơn vị tổng thể (hơn là việc kết hợp các cá nhân lại với nhau) và tự quản lí trong phạm vi tự do cho phép dựa trên vị trí của nó trong kết cấu của toàn công ty.

Các công ty lớn thường được hình thành từ một số nhóm làm việc tự quản ăn khớp với nhau. Các nhà lãnh đạo cao cấp và các uỷ viên khác chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho họ có thể ở trong một nhóm quản lí vớl nhau. Nhưng ở các cấp độ khác của công ty, các nhà quản lí, giám sát và tất cả các nhân viên đều phải lần lượt báo cáo cho các lãnh đạo cao cấo cũng có thể hình thành một nhóm tự quản. Một người có thể là lãnh đạo trong nhóm này nhưng lại là một thành viên trong nhóm làm việc khác.

Các lợi ích của việc xây dựng nhóm làm việc tự quản:

Nhận thức rõ ràng

Các cá nhân trong công ty sẽ nhận thức rõ ràng hơn về các mục tiêu của công ty và quan tâm hơn đến thành công của nó nếu như họ tham gia vào việc ra các quyết định có liên quan tới các mục tiêu này và việc thực hiện chúng.

Cảm giác được quản lý chặt

Việc là thành viên của nhóm tự quản mang đến cho các thành viên cảm giác họ có sự quản lí lớn hơn với cuộc sống của mình, nó giúp họ gạt bỏ nỗi e ngạI trước sự độc đoán trong việc sử dụng quyền lực của một số nhà lãnh đạo.

Học được nhiều hơn

Khi mọi người cùng tham gia giải quyết khó khăn của cả nhóm, họ học được rất nhiều kĩ năng phức tạp cho dù nhiệm vụ của cả nhóm có là gì, họ học hỏi lẫn nhau cũng như học từ các nhà lãnh đạo. Phát triển một nhóm làm việc tự quản là phương pháp tốt nhất để phát triển năng lực của các nhân viên (giống như việc đào tạo tại chức vậy).

Có nhiều cơ hội hơn

Việc tham gia nhóm làm việc tự quản đem lại những cơ hội cho các thành viên trong việc đáp ứng một số nhu cầu cao của họ về lòng tự trọng, sự được công nhận và sự tự hoàn thành.

Xóa bỏ ngăn cách

Một nhóm làm việc tự quản giúp phá vỡ mọi sự phân việt về địa vị giữa lãnh đạo và nhân viên, điều này đã thúc đẩy việc giao tiếp cởi mở và chân thành hơn giữa họ.

Tăng khả năng lãnh đạo

Một nhóm làm việc tự quản là phương tiện chủ yếu để các nhà lãnh đạo đem ra làm minh chứng cho khả năng lãnh đạo mà họ muốn nhân viên của mình học hỏi và sử dụng trong mối quan hệ với đồng nghiệp, theo cách này khả năng lãnh đạo tiến đến mức độ ở cấp công ty.

Quyết định hiệu quả

Các quyết định có tính hiệu quả cao thường là thành quả của việc đem vào áp dụng những thuận lợi chung của cả nhóm.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *