Ưu điểm của việc lập kế hoạch tiến độ theo mạng

Cung cấp một bức tranh bằng đồ thị và từ ngữ đã tiêu chuẩn hóa giúp cho việc hiểu biết về phân công công việc và truyền thông giữa những người tham gia.

sử việc theo mạng cũng xuất phát từ các thông tin dự đoán như các phương pháp khác thì ưu điểm của cách lập kế hoạch này là:

Chi tiết hóa đến mức độ thích hợp để các bộ phận của dự án và trình tự thực hiện được xác định.

Cung cấp dự đoán tương đối chính xác thời gian hoàn thành dự án và hoàn thành các công việc để đảm bảo tiến độ

Cung cấp một bức tranh bằng đồ thị và từ ngữ đã tiêu chuẩn hóa giúp cho việc hiểu biết về phân công công việc và truyền thông giữa những người tham gia.

Cung cấp phương tiện để theo dõi tiến trình dự án.

Xác định và tập trung chú ý vào những công việc phức tạp để giải quyết bằng các ngoại lệ.

Cung cấp công cụ dự đoán thời gian và chi phí của những thay đổi trong các giai đoạn của dự án

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *