Các vai trò thông tin trong lãnh đạo

Để làm được điều đó các nhà quản trị cần phải có một sự hiểu biết về môi trường bên trong và bên ngòai tổ chức.

Các vai trò thông tin gồm các vai trò sau: vai trò giám sát, vai trò cung cấp thông tin, vai trò phát ngôn, các vai trò được làm rõ như sau.

Vai trò giám sát: Tất cả các nhà quản trị đều theo đuổi liên tục việc thu thập thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau như đọc báo cáo, tham dự cuộc họp, các cuộc thăm viếng. các thông tin thu thập được phân tích xử lý để xác định những cơ hội hoặc những vấn đề cần giải quyết hoặc để có một sự hiểu biết đầy đủ về đặc tính của môi trường trong đó tổ chức đang họat động.

Vai trò cung cấp thông tin: Các nhà quản trị có khả năng tiếp cận được những nguồn thông tin khác nhau mà những người dưới quyền có được. Một số các thông tin này có thể được cung cấp cho người dưới quyền để họ có thể thực hiện các nghĩa vụ của họ. Các thông tin khi được chuyển cho người dưới quyền có thể là nguyên xi (không hề có sự điều chỉnh, thay đổi) song cũng có thể là những thông tin đã được xử lý bởi người lãnh đạo.

Vai trò phát ngôn: Các nhà quản trị có nghĩa vụ phải trình bày những thông tin với những nhân vật có liên quan bên ngòai tổ chức. Khi trình bày các thông tin các nhà quản trị hành động như những người tạo ra sự ủng hộ của các nhân vật có liên quan đối với các tổ chức của mình. Để làm được điều đó các nhà quản trị cần phải có một sự hiểu biết về môi trường bên trong và bên ngòai tổ chức.

(T.T Sưu tầm)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *