sản xuất theo nhóm có ưu điểm gì

Đặc điểm và nội dung của việc sản xuất theo nhóm

Tất cả các chi tiết cần chế tạo trong xí nghiệp sau khi đã tiêu chuẩn hóa chúng được phân thành từng nhóm căn cứ vào kết cấu, phương pháp công nghệ, yêu cầu máy móc thiết bị giống nhau. Loại hình sản xuất hàng loạt nhỏ và vừa thường có nhiều mặt hàng cùng