quyết định dãn rộng các loại sản phẩm

Quyết định dãn rộng các loại sản phẩm

Một doanh nghiệp cũng có thể dãn rộng loại sản phẩm lên phía trên để thâm nhập thị trường, nếu ở đó có tỉ lệ tăng trưởng cao hơn, mức sinh lời cao hơn hay vì doanh nghiệp muốn trở thành người có mặt hàng đầy đủ. Việc dãn rộng loại sản phẩm (product line